Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Kết nối KiotViet - Lazada

Hướng dẫn sử dụng

Tích hợp KiotViet – Lazada

Tính năng tích hợp KiotViet –Lazada được xây dựng nhằm mục đích giúp các gian hàng của KiotViet cũng chính là các nhà bán lẻ của Lazada:

- Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Lazada từ KiotViet.

- Đồng bộ dữ liệu đơn đặt hàng được tạo trên Lazada về KiotViet.

- Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Lazada về KiotViet.

I. Thiết lập

Hệ thống KiotViet cho phép mỗi chi nhánh của gian hàng có thể kết nối với 5 gian hàng nhà bán của Lazada.

1. Kích hoạt kết nối

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).

- Trong khối Tích hợp kênh bán, bạn chọn Lazada (3) -> chọn nút + Thêm kết nối (4) -> kích nút Chọn tài khoản Lazada kết nối (5) để tiến hành kết nối.

 • Sau đó bạn nhập các thông tin đăng nhập Lazada:

- Chọn CountryViệt Nam

- Account là email tài khoản người dùng Lazada Seller Center

- Password là mật khẩu của tài khoản người dùng Lazada Seller Center

- Kích chọn Submit, thông tin tài khoản Lazada được chọn trong form tích hợp

 • Chi tiết kết nối:
 • Chi nhánh:
 • Công thức tính Số lượng bán trên chi nhánh được chọn sẽ đồng bộ với thông tin số lượng bán của hàng hóa trên Lazada Seller Center.
 • Các đơn hàng trên Lazada Seller Center sẽ được đồng bộ về chi nhánh được chọn.
 • Đồng bộ đơn hàng: Bạn có thể chọn đồng bộ đơn hàng trên Lazada Seller Center về KiotViet hoặc không.
 • Bật  để đồng bộ. Lưu ý: Sau khi lưu thông tin kết nối, hệ thống hiển thị pop-up Chọn đơn hàng để đồng bộ,
 • Bạn chọn thời gian muốn đồng bộ các đơn hàng từ Lazada về KiotViet. Thời gian này là thời gian đơn hàng được phát sinh hoặc cập nhật trên Lazada.
 • Hệ thống hỗ trợ 4 lựa chọn: Hôm nay, 7 ngày qua, 15 ngày qua, Sau khi thiết lập.

 • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
 • Đồng bộ số lượng bán:
 •  Bạn có thể chọn đồng bộ thông tin Số lượng bán từ KiotViet lên trên Lazada Seller Center hoặc không.
 • Bật  để đồng bộ
 • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
 • Khi bạn bật đồng bộ, tùy theo thiết lập của cửa hàng, bạn có thể chọn số lượng bán bằng:
 • Tồn kho
 • Hoặc Tồn kho – Đặt hàng
 • Hoặc Tồn kho + Đặt NCC
 • Hoặc Tồn kho – Đặt hàng + Đặt NCC
 • Tích/ bỏ tích Áp dụng công thức số lượng bán này cho các kết nối Lazada còn lại
 • Đồng bộ giá bán:
 • Bạn có thể chọn đồng bộ thông tin giá bán, giá khuyến mại từ KiotViet lên trên Lazada Seller Center hoặc không
 • Bật  để đồng bộ
 • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
 • Bảng giá bán: Giá hàng hóa trên bảng giá bán được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Lazada Seller Center như là giá bán niêm yết.
 • Bảng giá khuyến mại: Giá hàng hóa trên bảng giá khuyến mại được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Lazada Seller Center như là giá khuyến mại (giá được bán trên trang web của Lazada)
 • Lưu ý: Giá khuyến mại phải nhỏ hơn hoặc bằng giá bán.
 • Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU:
 • Bạn có thể chọn Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU hoặc không
 • Bật  để đồng bộ
 • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
 • Khi bạn bật đồng bộ, hàng trên KiotViet sẽ tự động liên kết với hàng trên Lazada để đồng bộ (chi tiết xem mục Tự động liên kết trùng mã hàng)

- Kích Lưu để lưu lại thông tin kết nối.

2. Cập nhật thông tin kết nối

- Trên màn hình tích hợp kênh bán Lazada, bạn kích vào dòng kết nối cần cập nhật thông tin (1)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để chỉnh sửa thông tin (2)

- Kích Lưu để lưu thay đổi (3)

- Lưu ý: Bảng giá được chọn tích hợp KHÔNG còn hợp lệ (valid). Thì sẽ tự động cập nhật thiết lập Đồng bộ giá bán về “Bảng giá chung”

3. Xóa kết nối

- Trên màn hình tích hợp kênh bán Lazada, kích vào biểu tượng  trên dòng kết nối cần xóa (1)

- Kích Đồng ý để xác nhận xóa kết nối (2), hệ thống hiện thông báo xóa dữ liệu thành công.

4. Danh sách hàng liên kết

- Trên dòng kết nối của từng gian hàng Lazada, bạn kích hàng đã liên kết (1) để xem danh sách hàng trên sàn đã liên kết với hàng trên KiotViet (2)

- Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩn trên shop Lazada mà Đã liên kết/Chưa liên kết theo bộ lọc Trạng thái liên kết

- Cũng như các sản phẩm Đã đồng bộ thành công, hoặc đang đồng bộ lỗi theo bộ lọc Trạng thái đồng bộ

- Mỗi một hàng hóa trên Lazada bạn có thể chọn liên kết để đồng bộ với một hàng hóa trên KiotViet

 • Với những hàng hóa trên Lazada chưa có liên kết:
  • Bạn kích Chọn hàng liên kết để tìm kiếm và chọn một hàng hóa trên KiotViet cần lưu liên kết:

 • Hoặc kích  để thêm mới hàng hóa trên KiotViet và lưu liên kết với hàng hóa này.

 • Ngay sau khi hàng trên Lazada và hàng trên KiotViet lưu liên kết thành công, thông tin hàng và đơn hàng của 2 hàng hóa này sẽ được đồng bộ.
 • Với những hàng trên Shop Lazada đã có liên kết:
  • Nếu bạn muốn xóa liên kết giữa 2 hàng hóa Lazada và KiotViet, bạn kích biểu tượng

 • Lưu ý: Bạn không thể xóa liên kết 2 hàng hóa có mã hàng trên KiotViet trùng với mã Seller SKU trên Lazada nếu thiết lập Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng - SKU

II. Đồng bộ hàng hóa từ KiotViet lên Lazada

- Thông tin hàng hóa chỉ được đồng bộ thành công từ KiotViet lên Lazada nếu:

- Thông tin hàng hóa được đồng bộ tự động từ KiotViet lên Lazada Seller Center ngay khi có cập nhật, thay đổi.

- Với mỗi thông tin hàng hóa, hệ thống thực hiện đồng bộ 3 thông tin: Số lượng bán, Giá bán và Giá khuyến mại. Chi tiết:

 •  Số lượng bán: giá trị số lượng bán theo công thức công thức Tồn kho, Đặt hàng, Đặt hàng NCC mà bạn chọn trong kết nối từng Shop Lazada của hàng hóa tại chi nhánh được chọn đồng bộ.
 • Giá bán: là giá trong Bảng giá bán bạn chọn đồng bộ
 • Giá khuyến mại: là giá trong Bảng giá khuyến mại bạn chọn đồng bộ, sẽ không đồng bộ giá khuyến mại khi:
  • Bạn không chọn bảng giá khuyến mại
  • Hoặc Hàng hóa không nằm trong bảng giá khuyến mại được chọn
  • Hoặc khi bảng giá khuyến mại được chọn hết hiệu lực hoặc không còn hợp lệ

- Lưu ý khi đồng bộ:

 • Sản phẩm trên KiotViet là hàng Combo – đóng gói hoặc dịch vụ. Thì:
  • Chỉ đồng bộ giá lên Lazada, KHÔNG đồng bộ số lượng bán

III. Lựa chọn hàng liên kết đồng bộ với Lazada

1. Tự động liên kết trùng mã hàng

Nếu trên mỗi thiết lập kết nối Lazada, bạn chọn thiết lập Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU, thì hệ thống sẽ tự động lưu liên kết đồng bộ 2 hàng hóa này với nhau khi:

- Các hàng hóa trên KiotViet và Lazada có trùng mã hàng và Seller SKU và

- Hàng trên KiotViet chưa có liên kết nào với hàng hóa trên Shop Lazada này, cũng như hàng trên Lazada chưa có liên kết nào với hàng hóa trên KiotViet.

2. Thủ công lựa chọn hàng liên kết đồng bộ

Ngoài việc lựa chọn hàng liên kết KiotViet với kênh bán trên Lazada trong khi xem Danh sách hàng trên Shop Lazada, bạn còn có thể lựa chọn hàng liên kết đồng bộ trong khi thực hiện các thao tác Quản lý hàng hóa, như sau:

2.1. Thêm mới hàng hóa và liên kết kênh bán

- Khi bạn thêm mới hàng hóa trên KiotViet và muốn liên kết ngay hàng hóa này với hàng hóa trên Lazada, tại màn hình Thêm hàng hóa (trong Hàng hóa -> Danh mục hoặc Giao dịch -> Nhập hàng), bạn kích chọn Lưu & Liên kết kênh bán

 • Sau khi thêm mới hàng hóa thành công, hệ thống hiển thị màn hình Liên kết hàng lên Lazada, Shopee
  • Bao gồm tất cả các gian hàng Lazada/Shopee mà bạn đã lưu kết nối.

- Trên mỗi gian hàng Lazada, bạn kích Chọn hàng liên kết để tìm kiếm và chọn hàng trên gian hàng Lazada để lưu liên kết

- Ngay sau khi hàng hóa trên KiotViet và Lazada lưu liên kết thành công, thông tin hàng hóa và đơn hàng của 2 hàng hóa này sẽ được đồng bộ.

- Ngoài ra, trên màn hình này, để kích hoạt thêm kết nối với gian hàng Lazada bạn kích  Kênh bán liên kết.

- Trên màn hình này, bạn chọn biểu tượng Lazada và thêm thông tin kết nối

2.2. Cập nhật liên kết kênh bán cho mỗi hàng hóa

- Để cập nhật lại liên kết kênh bán cho mỗi một hàng hóa, khi xem chi tiết hàng hóa, bạn kích chọn tab Liên kết kênh bán (1) ->  kích Cập nhật (2) để mở lên màn hình Liên kết hàng lên Lazada, Shopee và lưu liên kết

- Lưu ý: Nếu gian hàng của bạn chưa từng lưu kết nối với Shop Lazada, trên tab Liên kết kênh bán, bạn kích chọn Lazada để thêm mới kết nối trước khi cập nhật liên kết hàng hóa.

- Trên màn hình Liên kết hàng lên Lazada, Shopee

 • Với những hàng hóa trên Lazada chưa có liên kết:
  • Bạn kích Chọn hàng liên kết để tìm kiếm và chọn một hàng hóa trên KiotViet cần lưu liên kết:

 • Với những hàng trên Shop Lazada đã có liên kết:
  • Nếu bạn muốn xóa liên kết giữa 2 hàng hóa Lazada và KiotViet, bạn kích biểu tượng

 • Lưu ý: Bạn không thể xóa liên kết 2 hàng hóa có mã hàng trên KiotViet trùng với mã Seller SKU trên Lazada nếu thiết lập Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng - SKU

2.3. Cập nhật liên kết kênh bán cho nhiều hàng hóa

- Trên màn hình Danh mục hàng hóa, bạn tích chọn các hàng hóa mà bạn cần cập nhật (1) -> kích Thao tác (2) -> chọn Liên kết kênh bán (3)

-  Hệ thống hiển thị màn hình Liên kết hàng lên Lazada, Shopee. Bạn cập nhật liên kết kênh bán cho các hàng hóa đã chọn tương tự như trên mỗi một hàng hóa.

- Lưu ý: Nếu cửa hàng của bạn chưa có kết nối nào với Shop Lazada, Shopee, hệ thống hiển thị màn hình sau, bạn kích Thêm kết nối kênh bán hàng để thêm kết nối trước khi cập nhật liên kết hàng

IV. Đồng bộ đơn hàng từ Lazada về KiotViet

1. Đồng bộ thông tin đơn đặt hàng mới

1.1. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh trước khi kích hoạt kết nối

- Ngay sau khi kích hoạt tính năng, hệ thống sẽ thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên. Các đơn đặt hàng (ngoại trừ các đơn đã Hoàn thành hoặc Đã hủy) trong vòng 30 ngày gần nhất từ thời điểm kích hoạt kết nối trên Lazada sẽ được tự động đồng bộ về KiotViet.

- Khách hàng hoàn toàn có thể quản lý đơn hàng Lazada. Các đơn hàng được đồng bộ về KiotViet sẽ có Mã đặt hàng được bắt đầu bởi DHLZD và có trạng thái là Phiếu tạm.

- Chi tiết của đơn đặt hàng được đồng bộ từ Lazada trên KiotViet

- Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau:

 • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng.
  • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có KiotViet: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên KiotViet theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Lazada.
 • Thông tin hàng hóa: Được đồng bộ dựa vào Liên kết hàng hóa.
 • Người bán và người tạo: Tài khoản của chủ gian hàng.
 • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.
 • Bảng giá: Tương ứng bảng giá được chọn tích hợp kết nối.
 • Khách đã trả = 0

1.2. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh sau khi kích hoạt kết nối

- Với các đơn đặt hàng mới trên Lazada phát sinh sau khi kích hoạt kết nối thì hệ thống sẽ lập tức đồng bộ về KiotViet và tạo một đơn đặt hàng mới với trạng thái là Phiếu tạm. Cơ chế đồng bộ thông tin của đơn đặt hàng này tương tự như trên.

- Lưu ý: KiotViet chỉ hỗ trợ đồng bộ những đơn Lazada giao hàng.

2. Đồng bộ trạng thái của đơn đặt hàng

- Với mỗi đơn đặt hàng trên Lazada sẽ gồm có 01 hoặc nhiều kiện hàng. Khi đồng bộ về KiotViet, hệ thống sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Mỗi Đơn đặt hàng trên Lazada tương ứng với 01 Đơn đặt hàng trên KiotViet.
 • Mỗi Kiện hàng trên Lazada tương ứng với 01 Hóa đơn trên KiotViet.

- Khi tình trạng của đơn đặt hàng hoặc kiện hàng trên Lazada thay đổi thì trạng thái của đơn đặt hàng/hóa đơn tương ứng trên KiotViet cũng được thay đổi theo.

- Cơ chế đồng bộ tương ứng theo bảng:

Trạng thái đơn trên Lazada

Trạng thái đơn trên KiotViet

 

Đơn đặt hàng

Hóa đơn

Vận đơn

Đang xử lý

Phiếu tạm

 

 

Đã hủy

Đã hủy

 

 

Sẵn sàng giao

Đang giao hàng/

Hoàn thành

Đang xử lý

Chờ xử lý

Đang giao hàng

Đang giao hàng/

Hoàn thành

Đang xử lý

Đang giao hàng

Đã giao hàng

Đang giao hàng/

Hoàn thành

Đang xử lý

Giao thành công

Đang hoàn hàng

Đang giao hàng/

Hoàn thành

Đang xử lýĐang chuyển hoàn

Giao hàng thất bại

Đang giao hàng/

Hoàn thành

Hoàn thành

Đã chuyển hoàn

Đã trả hàng

Không đồng bộ

 

- Hóa đơn trên KiotViet thể hiện như sau:

- Lưu ý: 1 số trường hợp hóa đơn đồng bộ về bị lỗi, không thể tạo ngay được hóa đơn. Bạn có thể xem danh sách hóa đơn lỗi ở mục Quản lý hóa đơn đồng bộ lỗi

 • Trên hóa đơn có chứa hàng hóa là hàng Serial/IMEI. Bạn cần xác nhận lại IMEI gửi cho khách hàng.
 • Trên hóa đơn có chứa hàng hóa là hàng Lô/Date. Bạn cần xác nhận lại Lô/Date gửi cho khách hàng.
 • Hàng hóa trên KiotViet bạn chọn liên kết đã Ngừng kinh doanh.
 • Hàng hóa trên KiotViet bạn chọn liên kết KHÔNG bán trực tiếp.
 • Hàng hóa trên KiotViet đã hết tồn kho khi bạn thiết lập không cho bán khi hết tồn.
 • Hàng hóa trên Lazada chưa có liên kết nào với hàng trên KiotViet.

V. Quản lý hàng hóa, đơn hàng đồng bộ lỗi

1. Quản lý hàng hóa đồng bộ lỗi

- Trên danh sách các hàng hóa, nếu có ít nhất một hàng hóa đồng bộ lỗi, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đồng bộ và số lượng hàng hóa đồng bộ lỗi

- Bạn kích vào biểu tượng này để xem danh sách các hàng hóa đồng bộ lên lỗi.

- Trên mỗi gian hàng Lazada có hóa lỗi, bạn kích biểu tượng  để đồng bộ lại hàng hóa

- Hoặc kích Đồng bộ tất cả để đồng bộ lại tất cả danh sách hàng hóa lỗi của tất cả các gian hàng Lazada.

2. Quản lý đơn đặt hàng đồng bộ lỗi

- Trên màn hình Giao dịch -> Đặt hàng, nếu có ít nhất một đơn đặt hàng lỗi, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đồng bộ và số lượng đơn hàng đồng bộ lỗi

- Bạn kích vào biểu tượng này để xem danh sách đơn đặt hàng đồng bộ về lỗi.

- Trên mỗi đơn hàng lỗi, bạn kích biểu tượng  để đồng bộ lại đơn hàng

- Hoặc kích Đồng bộ tất cả để đồng bộ lại tất cả danh sách đơn đặt hàng lỗi.

3. Quản lý hóa đơn đồng bộ lỗi

- Trên màn hình Giao dịch -> Hóa đơn, nếu có ít nhất một hóa đơn lỗi, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đồng bộ và số lượng hóa đơn đồng bộ lỗi

- Bạn kích vào biểu tượng này để xem danh sách hóa đơn đồng bộ về lỗi.

- Trên mỗi hóa đơn lỗi, bạn kích biểu tượng  để đồng bộ lại hóa đơn

- Hoặc kích Đồng bộ tất cả để đồng bộ lại tất cả danh sách hóa đơn lỗi.

VI. Lịch sử đồng bộ

- Toàn bộ lịch sử động bộ thông giữa KiotViet và Lazada được ghi nhận lại trong phần Lịch sử thao tác của KiotViet với chức năng là Đồng bộ Lazada.

- Kích vào các lần đồng bộ để xem chi tiết.

 • Đồng bộ hàng hóa
  • Đồng bộ giá:

 • Đồng bộ số lượng bán:

 • Đồng bộ đặt hàng

 • Đồng bộ hóa đơn

VII. Phân quyền

- Nếu người dùng chỉ được quyền xem danh sách (Xem DS) Tích hợp kênh bán thì trên màn hình Thiết lập cửa hàng sẽ chỉ hiển thị danh sách liên kết với Lazada và thông tin đồng bộ.

- Nếu người dùng được thực hiện 1 trong các thao tác Thêm mới, Cập nhật, Xóa thì cần phân quyền thêm Xem DS. Cụ thể các quyền này như sau:

 • Thêm mới:
  • Thêm kết nối sàn giao dịch trong Thiết lập cửa hàng
  • Thêm kết nối sàn giao dịch khi thêm mới Kênh bán trong Giao dịch -> Đặt hàng/ Hóa đơn
 • Cập nhật: chỉnh sửa thông tin kết nối.
 • Xóa: xóa kết nối với từng shop trên sàn giao dịch.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn kết nối KiotViet và Lazada.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 18/11/2020